Yönetmelik

19 Ekim 1999 - Sayı: 23851, RESMÎ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR:

Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3/j ve 7/d-2'nci maddeleri uyarınca ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 5/5/1999 tarih ve 99/49 sayılı karan ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi" kurulması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 7/10/1999 tarih ve 1754-24410 sayılı yazılan ile uygun görülmüştür.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi'nin amaçlarını, organlarını, yönetim yapısını, kadrolarını ve Merkezin çalışmaları ile ilgili mali hükümleri kapsamaktadır.

Amaç

Madde 3 — Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm, anabilim dallan ve ünitelerinin işbirliği ile gençlik çağına özgü gelişimsel özellikleri, psikolojik ve toplumsal sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışma ve araştırmalarda bulunmak amacıyla kurulan Merkezin başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir. a) İlgi alanına giren konularda bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak, bu nitelikteki çalışmaları desteklemek, b) Konunun sosyoloji, psikoloji, psikiyatri, eğitim ve sosyal hizmet gibi değişik disiplinlerden araştırmacılar tarafından ortaklaşa ele alınmasını sağlayacak bir ortam oluşturarak disiplinlerarası etkileşimi ve bilgi alışverişini sağlamak üzere gerektiğinde Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile işbirliği de yaparak bu yöndeki çalışmaları desteklemek, c) Bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ya da eğitim programları düzenlemek ve bu gibi faaliyetlere katılmak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak programlar düzenlemek, d) Başta Üniversitenin öğrencileri olmak üzere, gençlerin gelişim özelliklerinin, yaşadıkları gelişimsel psikolojik ve toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik uygulamalarda bulunmak, bu amaçla uygulamalarında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, e) Ulusal ya da uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gereksinim duydukları inceleme ve araştırmaları yapmak, bu konuda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, 0 Merkez Yönelim Kurulu'nun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmaktır.

Madde 4 :

Merkezin organları; a) Merkez Müdürü, b) Merkez Yönetim Kurulu, c) Merkez Birim Başkanlıkları'dır.

Merkez Müdürü

Madde 5:

a) Atanması: Merkez Müdürü, Merkezi oluşturan birimlerde konu ile i lgili çalışmalarıyla tanınan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Merkez Müdürünün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezi oluşturan birimlerde görevli, öğretim elemanları arasından 3 yıl için atayacağı en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.

b) Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Merkez Müdürü, Merkezin amaçlan doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektör'e karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 6:

a) Kuruluş ve İşleyişi: Yönetim Kurulu, Müdür'ün başkanlığında Merkez Müdür Yardımcıları ve Merkez Birim Başkanlarından oluşur. Yönetim Kurulu akademik bir organ olup, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır. b) Görevleri: Merkez Yönetim Kurulu Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar; 1) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar. 2) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar, onaylanmak üzere Rektör'e sunar. 3) Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur. 4) Merkez Müdürü'nün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır. 5) 2547 sayılı Yasa ile verilen diğer görevleri yapar. Merkez Yönetim Kurulunun kararlan oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Merkez Müdürünün oyu belirleyicidir.

Merkez Birim Başkanlıkları

Madde 7: Merkezin faaliyetleri, bünyesinde bir başkan ve alanla ilgili bir sosyolog, bir psikiyatrist ve bir psikolog ile birimin ilgi ve işlev alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşan dört ayrı birim tarafından yürütülür. Merkez Birim Başkanları; Merkez Müdürünün önereceği Merkezi oluşturan birimlerin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için atanır.

Merkez Birim Başkanlıklarının Görevleri

Madde 8: Merkez Yönetim Kurulunun kararlan yönünde ve Merkez Müdürünün koordinatörlüğünde merkez birim başkanlıklarının görevleri aşağıda gösterilmiştir. a) Araştırma-Planlama Birimi: Merkezin tüm akademik nitelikteki araştırma ve çalışmalarını planlamak ve yürürlüğünü sağlamak, b) Bilimsel Etkinlikler Birimi: Gençliğe yönelik araştırma ve uygulama faaliyetlerinin değerlendirilerek, seminer, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve etkinliklerin organize edilmesi ve değişik konularda gençliğe yararlı olabilecek eğitim programlarını düzenlemek, c) Toplumsal ve Kültürel Hizmetler Birimi: Gereksinim duyan öğrencilerin sosyal ve kültürel uyum sorunlarını çözümlemeye yönelik araştırmaları yürütmek, Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde, öğrencilerin sosyal ve kültürel taleplerini karşılamaya yönelik çeşitli etkinlikleri düzenlemek ya da düzenlenmesine katkıda bulunmak; d) Danışmanlık Hizmetleri Birimi: Merkezin Araştırma-Planlama Birimi'nce yürütülen araştırma bulgularından hareketle Üniversite içinde ve dışında gençlere hizmet veren kamuya ait veya özel tüm kurum ve kuruluşlara akademik danışmanlık hizmeti verilmesi, bu amaç doğrultusunda üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullardaki öğrenci danışmanlarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak, öğrenci danışmanlık hizmetlerinin kurumlaşması ve daha etkin hale getirilmesiyle ilgili çalışmaları yürütmektir.

Mali Hükümler

Madde 9 — Merkezin gelirleri şunlardır: 1 - Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler, 2 - Her türlü yardımlar ve bağışlar, 3 - Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler, 4 - Diğer gelirler.

Kadrolar

Madde 10 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.